Algemene spelvoorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Spelvoorwaarden wordt verstaan onder:

“Aanbieder”: Talpa Entertainment Producties B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Zevenend 45, 1151 RL Laren (NH), al dan niet te samen met een derde, die alsdan verder geïdentificeerd wordt bij het Spel zelf.

“Aanvullende Spelvoorwaarden”: de voorwaarden die in aanvulling op deze Algemene Spelvoorwaarden van toepassing zijn op een Spel.

“Algemene Spelvoorwaarden”: de onderhavige algemene spelvoorwaarden.

“Deelnemer”: de natuurlijke persoon die aan een Spel deelneemt.

“Ingezonden Materiaal”: een verhaal, idee, foto, afbeelding, video- en/of geluidsfragmenten of andere content die door de Deelnemer in het kader van een Spel wordt ingezonden.

“Programma”: een (audio-)visueel product dat onder een bepaalde naam (lineair of on demand) wordt uitgezonden op een televisiezender, een radiozender en/of een online kanaal van de Aanbieder.

“Spel”: een door de Aanbieder georganiseerde winactie.

“Spelvoorwaarden”: de Algemene Spelvoorwaarden en – indien van toepassing – de Aanvullende Spelvoorwaarden tezamen.

2. Algemeen

2.1 Naast deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen Aanvullende Spelvoorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Spelvoorwaarden en de Aanvullende Spelvoorwaarden, gaat het bepaalde in de Aanvullende Spelvoorwaarden vóór.

2.2 Indien het Spel kwalificeert als een promotioneel kansspel zoals omschreven in de Gedragscode promotionele kansspelen, wordt het Spel georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

2.3 Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in de Spelvoorwaarden in strijd mochten zijn met toepasselijke wet- of regelgeving en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 De Aanbieder heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) de Spelvoorwaarden gedurende het Spel te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het Spel te staken of te wijzigen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de Deelnemer.

2.5 Klachten over een Spel kunnen worden ingediend via het in de Aanvullende Spelvoorwaarden genoemde e-mail adres. Indien voor een bepaald Spel geen Aanvullende Spelvoorwaarden zijn opgesteld, of daarin geen e-mailadres is vermeld, kunnen klachten worden ingediend via legal.entertainment.talpanetwork.com.

De Deelnemer dient hierbij altijd de volgende informatie te vermelden:
a. de naam van het Spel;
b. in geval van een Bel/SMS & Win Spel: de naam van het Programma, de zender en de datum waarop het Programma uitgezonden is;
c. in geval van een ander Spel: de naam van de website of app waarop het Spel aangeboden is en de datum van deelname;
d. een duidelijke omschrijving van de klacht De Aanbieder streeft er naar binnen 30 dagen na ontvangst op een klacht te reageren.

Klik hier voor de volledige Algemene spelvoorwaarden.

Scroll naar boven